The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180403011530/http://abhidhamonline.org:80/aphi/p1/019.htm

ปริจเฉทที่ ๑ ชื่อจิตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ผลแห่งโลภะ โทสะ โมหะ

อกุสลจิต เป็นจิตที่บาปส่วนมากเป็นเหตุให้ได้รับผลดังนี้

โลภะ เป็นจิตที่มีความอยากได้เป็นมูลเหตุ เป็นผลให้ไปเกิดเป็น เปรต เป็นอสุรกาย ด้วยอำนาจแห่งโลภะ

สมัยใด มนุษย์มีสันดานมากไปด้วยโลภะ สมัยนั้นจะเกิดข้าวยากหมากแพง เป็นเหตุให้อดอยากล้มหายตายจากกันไปเป็นอันมาก

โทสะ เป็นจิตที่มีความโกรธ ความเกลียดเป็นมูลเหตุ เป็นผลให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรก อันเป็นที่ทรมานสัตว์ให้เร่าร้อนเช่นเดียวกับสภาวะของโทสะ ที่ดุร้าย ทำลาย ทรมานเผาไหม้หัวใจอยู่ทุกขณะ

สมัยใด มนุษย์มีสันดานมากไปด้วยโทสะ สมัยนั้นจะเกิดอันตรายจากศาตราวุธต่าง เป็นเหตุให้ฆ่าฟันกันล้มหายตายจากกันไปเป็นอันมาก

โมหะ เป็นจิตที่มีความไม่รู้ ความหลงเป็นมูลเหตุ เป็นผลให้ไปเกิดเป็นดิรัจฉาน ด้วยอำนาจแห่งโมหมูลจิต เพราะเป็นสภาพที่ยังสัตว์ให้ลุ่มหลงงมงาย

สมัยใด มนุษย์มีสันดานมากไปด้วยโมหะ สมัยนั้นจะเกิดอันตรายจากโรคร้ายไข้เจ็บ เป็นเหตุให้เป็นโรคระบาด ล้มหายตายจากกันเป็นอันมาก

สอบถาม ปัญหาธรรมะ ได้ที่ลานธรรมมูลนิธิ ค่ะ...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...