The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180403011612/http://abhidhamonline.org:80/aphi/p1/044.htm

ปริจเฉทที่ ๑ ชื่อจิตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

เหตุให้เกิดญาณสัมปยุตตธรรม ๒ นัย

นัยที่ ๑ มีเหตุให้เกิดญาณสัมปยุตตธรรม ๔ ประการ

๑. ปฏิสนธิมาโดยอาศัยกุสลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญา

๒. เกิดในชาติที่หมดความกังวลห่วงใยปราศจากความพยาบาท มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรม

๓. ห่างไกลจากกิเลส ไม่สนใจในการแสวงกิเลสธรรม

๔. มีปัญญินทรียแก่กล้า คือมีอายุระหว่าง ๔๐-๕๐ ปี ที่เรียกว่าปัญญาทสกะ อันเป็นวัยที่มีปัญญาพินิจพิจารณาโดยรอบคอบถึงเหตุผล

นัยที่ ๒ มีเหตุให้เกิดญาณสัมปยุตตธรรม ๗ ประการ

๑. ชอบไต่ถามปัญหาต่าง ๆ

๒. ชอบสะอาดทั้งกายใจ ตลอดจนวัตถุเครื่องใช้สอย

๓. ชอบรักษาอินทรีย ๕ (สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปัญญินทรีย) ให้ทรงไว้โดยสม่ำเสมอกัน

๔. ชอบหลีกเลี่ยงให้พ้นจากบุคคลผู้ไม่มีปัญญา

๕. ชอบคบหาสมาคมกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิต

๖. ชอบพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้ง

๗. ชอบในการน้อมจิตแสวงหารสธรรมที่ต้องตรึกตรองอันทำให้เกิดปัญญา

 

สอบถาม ปัญหาธรรมะ ได้ที่ลานธรรมมูลนิธิ ค่ะ...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...