The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180403003935/http://abhidhamonline.org:80/aphi/p2/012.htm

ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ชีวิตินทรียเจตสิก

๖. ชีวิตินทรียเจตสิก คือ นามธรรมที่มีหน้าที่รักษานามธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตให้ตั้งอยู่ตามอายุของตน มีลักขณาทิจตุกะดังนี้

สหชาตานํ อนุปาลนลกฺขณํ มีการเลี้ยงรักษาธรรมที่เกิดร่วมกันพร้อมกัน เป็นลักษณะ

เตสํ ปวตฺตนรสํ มีความตั้งอยู่และเป็นไปได้ เป็นกิจ

เตสญฺเญวฐปนปจฺจุปฏฺฐานํ มีการทรงอยู่ได้ซึ่งธรรมที่เกิดร่วมกันพร้อมกัน เป็นผล

เสสขนฺธตฺตยปทฏฺฐานํ มีนามขันธ์ทั้ง ๓ ที่เหลือ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์) เป็นเหตุใกล้


สอบถาม ปัญหาธรรมะ ได้ที่ลานธรรมมูลนิธิ ค่ะ...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...