The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180403011743/http://abhidhamonline.org:80/aphi/p2/018.htm

ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

วิริยเจตสิก

๔. วิริยเจตสิก คือ ความเพียรเพื่อให้ได้อารมณ์ การที่จะเกิดความเพียร เนื่องมาจากพิจารณาเห็นสังเวชวัตถุ ๘ ประการ คือ

๑. ความเกิด พิจารณาเห็นความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ จึงเกิดความเพียร

๒. ความแก่ พิจารณาโทษและภัยของการแก่ จึงเร่งรีบศึกษาธรรมก่อนแก่

๓. ความเจ็บไข้ พิจารณาเห็นความเจ็บไข้เป็นภัย ตอนไม่เจ็บไข้จึงรีบปฏิบัติธรรม

๔. ความตาย พิจารณาเห็นคนตายแล้วศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ได้ จึงรีบปฏิบัติ

๕. พิจารณาเห็นทุกข์ที่อยู่ในนรก เกิดความกลัว จึงรีบขวนขวายหาธรรม

๖. เห็นการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นทุกข์ จึงเพียรปฏิบัติธรรมให้พ้นจากการเป็น เดรัจฉาน

๗. พิจารณาเห็นการเกิดเป็นเปรต มีความทุกข์ทรมาน จึงเพียรหาทางให้พ้น

๘. พิจารณาเห็นทุกข์ของการเกิดเป็นอสุรกาย จึงเพียรหาทางที่ไม่ต้องไปเป็นอสุรกาย

วิริยเจตสิก มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้

อุสฺสาหนลกฺขณํ มีความอุตสาหะ เป็นลักษณะ

สหชาตานํ อุปตฺถมฺภนรสํ มีการอุดหนุนค้ำชูสหชาตธรรม เป็นกิจ

อสํสีทนปจฺจุปฏฺฐานํ มีการไม่ย่อท้อถดถอย เป็นผล

สํเวคปทฏฺฐานํ มีความสลด เป็นเหตุใกล้


สอบถาม ปัญหาธรรมะ ได้ที่ลานธรรมมูลนิธิ ค่ะ...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...