อาจารย์บุษกร เมธางกูร

                

ประวัติ

ชื่อ                       บุษกร   เมธางกูร
เกิดเมื่อวันที่         ๑๓  มีนาคม  ๒๔๙๙
วุฒิการศึกษา       
ปริญญาตรี

วุฒิพิเศษ          
หลักสูต
อภิธรรมเอก ( พิเศษ ) ของอภิธรรมมูลนิธิ วัดพระเชตุพน ฯ  

ความภาคภูมิใจ
   ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่ง
ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

ตำแหน่งปัจจุบัน    ประธานกรรมการมูลนิธิ อภิธรรมมูลนิธิ

บรรยายพระอภิธรรม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ 
พุทธมณฑลสาย ๔ ตรงข้ามพระพุทธมณฑล  จ.นครปฐม
โทร.๐- ๒๔๔๑-๙๙๕๘  และ โทร. ๐- ๒๔๔๑-๐๖๓๙
 

  
ผลงาน

พศ. ๒๕๒๗ ดำเนินงานและจัดหาทุนก่อสร้าง มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
พศ. ๒๕๓๕ สร้างสำนักปฏิบัติธรรม  ณ  วัดศรีประวัติ ต.ปรายบาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  เพื่อเป็นสาธารณกุศล
พศ. ๒๕๔๑  ร้างอาคารกาญจนาพรมูลค่าก่อสร้าง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มอบให้แก่มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ 
พศ. ๒๕๔๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิพุทธางกูร  จัดรายการ
"หันหน้าเข้าวัด "ทางสถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
พศ. ๒๕๔๓ เปิด web site เพื่อการเผยแผ่พระอภิธรรม
http://www.abhidhamonline.org

 

 

 

ด้านศาสนวัตถุ
 

 

 

ด้านสาธารณกุศล

 

 

 

 

 

 

ด้านวิชาการ

 

ผลงานด้านวรรณกรรม

หันหน้าเข้าวัด เล่ม ๑

ผลึกความคิด

หัวข้อธรรม

 

 

 

 

 

 ความภาคภูมิใจ

 

.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกต่าง ๆ