จิตปรมัตถ์

 

จิต 89 หรือ 121 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.  กามาวจรจิต        54    ดวง

2.  รูปาวจรจิต          15    ดวง

3.  อรูปาวจรจิต       12     ดวง

4.  โลกุตตรจิต           8    ดวง หรือ 40    ดวง

 

 

กามาวจรจิต  54

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 

Øอกุศลจิต มี  12 คือ

Øโลภะมูล  8

Øโทสะมูล  2

Øโมหะมูล  2

Øอเหตุกจิต มี18 คือ

Øอกุศลวิบาก  7

Øกุศลวิบาก    8

Øกริยา           3

Øกามาวจรโสภณจิต    
     มี  24 คือ

Øกามาวจรกุศล   8

Øกามาวจรวิบาก 8

Øกามาวจรกิริยา  8


รูปาวจรจิต   15

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

Øรูปาวจรกุศล    5

Øรูปาวจรวิบาก  5

Øรูปาวจรกิริยา  5

   อรูปาวจรจิต  12

   แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

Øอรูปาวจรกุศล   4

Øอรูปาวจรวิบาก  4

Øอรูปาวจรกิริยา  4

 

โลกุตตรจิต     8

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

Øโลกุตตรกุศล   4

Øโลกุตตรวิบาก 4