กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

พระครูศรีโชติญาณ

( พระมหาแสวง   โชติปาโล  น.ธ.เอก , ป.ธ. ๖ , พธ.ม กิตติมศักดิ์ )

ณ.   เมรุวัดศรีประวัติ

     วันศุกร์ที่   ๑๕  มีนาคม  พศ. ๒๕๔๕  ( ขึ้น   ๒  ค่ำ เดือน ๕ )

เวลา  ๑๕.๐๐น

เชิญศพขึ้นตั้ง ณ เมรุชั่วคราวหน้าอุโบสถ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป 
    สวดเปิดศพ
  เวลา  ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
  เวลา  ๒๐.๐๐ น บรรยายธรรมเรื่อง ชีวิต  งาน  แนวคิดอาจารย์
     วันเสาร์ที่   ๑๖  มีนาคม  พศ.  ๒๕๔๕  ( ขึ้น   ๓  ค่ำ  เดือน ๕ )
  เวลา    ๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า

 

เวลา    ๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม
  เวลา  ๑๐.๓๐ น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์   ๑๐ รูป  สวดพระพุทธมนต์
  เวลา  ๑๑.๐๐ น ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์   ๑๘๐  รูป
  เวลา  ๑๓.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
เวลา  ๑๗.๐๐ น สมเด็จพระพุฒาจารย์และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน
  ในพิธีพระราชทานเพลิง
     วันอาทิตย์ที่   ๑๗   มีนาคม  พศ.  ๒๕๔๕  ( ขึ้น  ๔  ค่ำ เดือน ๕ )
  เวลา   ๖.๓๐  น. พิธีสามหาบ บังสุกุล
  เวลา   ๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์   ๘๐ รูป
 

   มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ - รายงาน