กิตติกรรมประกาศ


วิทยานิพนธ์นี้  สำเร็จเรียบร้อยได้ก็ด้วยความเสียสละ  ความอนุเคราะห์  และน้ำใจจากบุคคลหลายฝ่าย ตลอดจนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในการกรุณาของทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้

               

          ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรณโณ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกร์ลักขิ์ตมณฑลี ภวภูตานนท์  และพระเมธีวรญาณ ที่ได้ให้คำปรึกษา ให้แนวคิด และช่วยตรวจแก้ไขในส่วนที่บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งเขียนวิทยานิพนธ์สำเร็จเป็นรูปเล่ม ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ และอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก

               

 

ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อของอาจารย์บุษกร  เมธางกูร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารคำแนะนำและที่พัก คุณสุธน อาณากุล ที่อำนวยความสะดวกด้านพาหนะในระหว่างเก็บข้อมูล พระประยูร คลายโศก คุณอาทร คุณธนินี ปิยประเสริฐศรี ที่ให้ความช่วยเหลือด้านงานพิมพ์และแก้ไข จนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี

               

ท้ายที่สุดนี้ คุณความดีและกุศลที่พึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นผลมาจากความเมตตา กรุณา ของบิดา มารดา
ผู้คอยให้กำลังใจ หลวงพ่อเสือ อาจารย์พระมหาแสวง โชติปาโลและคณาจารย์ทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้วิจัย  จึงขอยกคุณความดีเหล่านั้น  เป็นเครื่องบูชาพระคุณ ด้วยความเคารพและสักการะยิ่ง

                                                                         

                                                                                    มาลี  อาณากุล

                                                                                                                                                                 พฤษภาคม ๒๕๓๙