การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องกรรมฐานในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค
และวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำนักวิปัสสนาอ้อมน้อยกับสำนักวิปัสสนาวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์
(((((((คลิกที่ตัวบท 1 ครั้ง เพื่อเปิดดูเนื้อหาภายในบทนั้น คลิกอีก 1 ครั้งเพื่อซ่อนเนื้อหาของบท)))))))
(เนื้อหาบางหัวข้อ มีหัวข้อย่อยอีก ให้คลิก 1 ครั้ง เพื่อเปิดดูหัวข้อย่อยดังกล่าว คลิกซ้ำเพื่อปิดหัวข้อย่อย)
 1. บทที่ ๑ บทนำ

  1.   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

  2.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  3.  ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 

  4.  ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 

  5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. บทที่ ๒ กรรมฐานและวิธีปฏิบัติในคัมภีร์พระไตรปิฎก

  1. กรรมฐานคืออะไร 

  2. ความสำคัญของกรรมฐาน 

  3. จุดมุ่งหมายของกรรมฐาน 

  4. มหาสติปัฏฐานสูตร : แนวคิดและการอธิบาย 

  5.  สาระสำคัญของสติปัฏฐาน 

   1. การพัฒนาความรู้สึกตัว : หลักสำคัญของวิปัสสนา

   2. การจำแนกประเภทของสติปัฏฐาน 

   3. ความสำคัญของการมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติ 

  6. วิปัสสนากรรมฐาน : ศิลปการดำเนินชีวิต 

 3. บทที่ ๓ คำสอนเรื่องกรรมฐานและวิธีปฏิบัติในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ

  1. ความเป็นมาของคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ

  2. แนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับกรรมฐานในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ

   1. รูป จิต เจตสิก : แนวคิดและการอธิบาย

    1. แนวคิดเกี่ยวกับรูป

    2. แนวคิดเกี่ยวกับจิต        

    3. แนวคิดเกี่ยวกับเจตสิก    

   2. วิถีจิต : ระบบความคิดและพฤติกรรม

   3. เหตุปัจจัย : ระเบียบแห่งชีวิต

  3. แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ

   1. กรรมฐานสังคหะ : มรรควิถีเพื่อความหลุดพ้น

    1. สมถกรรมฐาน

    2. วิปัสสนากรรมฐาน

   2. ความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

  4. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์พระไตรปิฎก กับ คัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะ

   1. ด้านโครงสร้างของคัมภีร์

   2. ด้านเนื้อหาของคัมภีร์

   3. ด้านหลักวิชาการ

 4. บทที่ ๔ คำสอนเรื่องกรรมฐานและวิธีปฏิบัติในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 

  1. ความเป็นมาของคัมภีร์วิสุทธิมรรค

   1. ความสำคัญของคัมภีร์วิสุทธิมรรค

   2. โครงสร้างของคัมภีร์วิสุทธิมรรค

  2. แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับกรรมฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค

   1. ศิล สมาธิ ปัญญา : แนวคิดและความสัมพันธ์

   2. ปัญญานิเทศ

   3. ความรู้ก่อนการปฏิบัติ 6 ประการ

  3. แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในคัมภีร์วิสุทธิมรรค

   1. ญาณ 16

   2. วิสุทธิ 7

   3. การสงเคราะห์ญาณ 16 วิสุทธิ 5 และปริญญา 3

  4. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์พระไตรปิฎกกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค

   1. ด้านโครงสร้างของคัมภีร์

   2. ด้านเนื้อหาของคัมภีร์

   3. หลักวิชาการของคัมภีร์

 5. บทที่ ๕ แนวคิดเรื่องกรรมฐานและวิธีปฏิบัติของสำนักวิปัสสนาอ้อมน้อย 

  1. การก่อตั้งสำนัก

  2. การอธิบายแนวคิดกรรมฐาน

   1. ความเกี่ยวพันเป็นลำดับของการปฏิบัติวิปัสสนา

   2. เจตนาของผู้ปฏิบัติ

  3. การอธิบายวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสำนักวิปัสสนาอ้อมน้อย

   1. หลักปฏิบัติ 15 ข้อ

   2. หลักการพิจารณาหมวดอิริยาบถและหมวดสัมปชัญญะ

   3. การสอบอารมณ์

    1. แนะนำการกำหนดอิริยาบถ

    2. แนะนำแก้ไขผู้ปฏิบัติที่เห็นนิมิต

  4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 6. บทที่ ๖ แนวคิดเรื่องกรรมฐานและวิธีปฏิบัติของสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

  1. การก่อตั้งสำนัก

  2. การอธิบายแนวคิดกรรมบานของสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

   1. ข้อควรรู้เบื้องต้น

   2. แนวคิดกรรมฐานของท่านมหาสี  สะยาดอ

  3. การอธิบายวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

   1. เรื่องพอง-ยุบ

   2. การเดินจงกรม

   3. การนั่งสมาธิ

   4. การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถและการกำหนดต้นจิต

   5. การส่งอารมณ์

   6. การประเมินผล

  4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 7. บทที่ ๗ บทสรุป และวิเคราะห์

  1. วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างมหาสติปัฏฐานสูตรในคัมภีร์พระไตรปิฎก กับ คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์วิสุทธิมรรค

  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการของสำนักปฏิบัติธรรมกับการศึกษาคัมภีร์

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการของสำนักวิปัสสนาอ้อมน้อย  
   กับสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  4. ประโยชน์ที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน