การประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ปี พศ. ๒๕๔๕

ที่มา : จากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน  ๙๓  ราย สรุปตามหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้
 

   
       2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดงาน


ร้อยละ
 

 
  ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่ตอบ

2.1  การจัดสถานที่

           


การประดับตกแต่ง

26.88 46.2 15.0 5.4 0 6.4

2.2 การนำเสนอความรู้โดยบอร์ดนิทรรศการ

           


ความประทับใจ

32.2 49.4 5.4 4.3 2.1 6.4


เนื้อหาสาระ

34.0 43.1 4.5 3.4 0 14.7

2.3  อุปกรณ์ประกอบในการบรรยาย

           


ความทันสมัย

44.8 45.9 4.6 3.4 1.1 4.6


ความเหมาะสม

24.7 52.8 10.1 2.2 0 10.1


2.4  การต้อนรับ

30.4 61.9 4.3 1.1 0 2.1


2.5  การกระจายเสียงและประชาสัมพันธ์

23.9 51.0 18.4 2.1 1.1 6.5
    3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย            


3.1 ความน่าสนใจ

42.4 47.8 7.6 0 1.1 1.1


3.2 ความเหมาะสม

29.2 55.0 8.9 0 0 6.7


3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

42.8 37.3 8.8 1.1 0 9.9
    4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร            


4.1 ความรู้ความสามารถในการบรรยาย

49.4 36.0 10.7 1.1 1.1 3.2


4.2 บุคลิกภาพ

31.1 55.5 11.1 1.1 1.1 1.1

 

    ความคิดเห็นอื่น ๆ
    สภาพแวดล้อมจัดได้ดีมาก     สภาพของผู้ฟังมีความเข้าใจในพุทธศาสนาที่ต่างกัน
    บอร์ดนิทรรศการชัดเจนดีมาก     อยากให้แปลความหมายของศัพท์ต่าง ๆ
    สรุปความได้หมาะสม     เป็นการสอนที่ดี / อธิบายได้เข้าใจ
    ควรจัดอย่างนี้อีก     ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันบ้าง
    เครื่องช่วยบรรยายดีมาก ชัดเจนดี น่าตื่นเต้น     ถ้ามีวิธีให้ชาวต่างชาติเข้าใจด้วย จะดีมาก
    อาจารย์ทุกคนในที่นี้คะแนนดีมาก     ไม่ควรนำหลักธรรมที่สูงเกินไปมาบรรยาย
    ควรแนะนำระดับความรู้ที่จบมา (วุฒิของผู้บรรยาย)     ขออนุโมทนาที่ทุกคนมีกุศลจิต ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
    อยากให้อาจารย์บุษกรเปิดการบรรยายไปนาน ๆ จัดหา
    ลูกศิษย์คนเก่งมาบรรยาย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้วย
    ดัดแปลงภาษาให้ฟังง่ายขึ้น
 
    ข้อเสนอแนะ
 
    5.1 การจัดในครั้งต่อไป ท่านต้องการฟังบรรยายในเรื่องใด

    กรรม / กฎแห่งกรรม /การให้ผลของกรรมตามลำดับขั้นตอน / การเวียนว่ายตายเกิด / ตายแล้วไปไหน / ระหว่างการตาย
 
    ปฏิจจสมุปบาท / อริยสัจจ ๔ / กระบวนการของจิตในการรับรู้ / การเกิดของสภาวะจิตเป็นอย่างไร ใช้ภาษาธรรมดา
    อภิธรรมล้วน ๆ / อภิธรรมที่เป็นแนวทางไปสู่พระนิพพาน / มัชฌิมายุกะ / การแจ้งสภาวธรรมที่ไม่ใช่การนึกคิด
    การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำวัน / เรื่องไหนก็ได้ในสติปัฏฐาน ๔ / การทำสมาธิ / มรรค ๘ / ทางพ้นทุกข์
    พุทธประวัติ / บรรยายคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ / VDO เทปตามรอยบาทพระศาสดา
    การพัฒนาการศึกษาพระสัทธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน / การนำหลักธรรมไปแก้ทุกข์ในชีวิต / ความทุกข์ในชีวิต
    การใช้ธรรมกับชีวิตในยุคปัจจุบัน / ศาสนาพุทธกับชีวิตประจำวัน / การแผ่เมตตาและการอุทิศส่วนกุศล / การดำเนินชีวิต
    จิตวิทยากับความแตกต่างของพระอภิธรรม / สุขภาพของผู้สูงอายุ / แผนทำลายพระพุทธศาสนา / ความรู้ทั่วไป
 
    5.2  การจัดครั้งต่อไป ท่านต้องการให้จัดในรูปแบบใด
    บรรยายอย่างนี้ดีอยู่แล้ว     แบบไหนก็ได้ให้เข้าใจ
    แบบทันสมัย     จัดบอร์ด แต่แสงสว่างไม่พอ
    สอบถามและให้ความรู้หลักธรรม     การบรรยายเป็นหมู่
    การบรรยายเชิงซักถามจะได้ประโยชน์กว่านี้     แบบให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วย
    เปิด VDO เทปเช่น ตามรอยบาทพระศาสดา     ฉาย VDO บรรยายสลับบ้างก็จะดี ทำให้เข้าใจมากขึ้น
    มีการสนทนาธรรมทุกวัน     บรรยาย & เทคโนโลยีสมัยใหม่
    จัดให้เด็กมีส่วนร่วมรับฟังสิ่งที่มีประโยชน์     มีการตอบคำถามโดยเขียนปัญหา มีเจ้าหน้าที่เก็บปัญหา
    ไปให้วิทยากรช่วยกันตอบ
    5.3  เอกสารแจกที่ต้องการ
 


เอกสารประกอบการบรรยายในทุกเรื่องที่กำลังบรรยาย เพราะดูจากบอร์ดจะไม่ชัดเจน


ถ้าเป็นไปได้ควรมีเอกสารสรุปย่อการบรรยาย / เนื้อหาสาระที่สำคัญ


ควรสงเคราะห์เอกสารการบรรยายให้ผู้ฟังได้ทบทวน จะได้ตามทัน


เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรมแบบประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น


คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจยากในอภิธรรมเช่น การอุปมาการทำงานของจิต


แนวทางในการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ถูกอย่างย่อ ให้มีความเห็นถูก ไม่หลงทาง

   สื่อการนำเสนอ IT และ VDO     แผนผังปฏิจจสมุปบาท /  การปฏิสนธิ / สัตว์ที่จะตาย
   วารสารชีวิต / หนังสือของ ท.เลียงพิบูลย์ / พระธรรมปิฎก     หนังสือวิปัสสนาเบื้องต้น / พระอภิธรรม / กฎแห่งกรรม
   เอกสารเกี่ยวกับจิตทางตะวันออกกับตะวันตก     VCD , CD พระอาจารย์ต่าง ๆ
   หนังสือที่ให้ความรู้และเข้าใจในธรรม     แล้วแต่ทางรายการจัดให้ แต่ชอบอภิธรรมมาก
   แล้วแต่จะแจก รู้สึกว่าดีทั้งนั้น     อะไรก็ได้ที่แนะนำ ชี้แนะให้สามารถนำไปปฏิบัติได้