กล่องข้อความ: แนวคิดว่า
เราเกิดมาทำไม
กล่องข้อความ: ดังนั้นงานของชีวิตจึงมีการเลี้ยงชีพไปในทางสุจริตบ้าง ในทางทุจริตบ้าง
กล่องข้อความ: สร้างกุศล ไม่ผิดศีลธรรม= บุญสร้างอกุศล ทุจริต ผิดศีล =บาป
กล่องข้อความ: เคยทำกุศล ก็ให้ผล มีควาสุข
เคยทำอกุศล ให้ผล มีความทุกข์
กล่องข้อความ: บางคนคิดว่า
เพื่อทำกรรมใหม่
กล่องข้อความ: บางคนคิดว่า
เพื่อใช้กรรมเก่า
กล่องข้อความ:

 

 

previous      next