จดหมายเหตุจากอดีต - ผู้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย

อภิธรรมมูลนิธิ  ได้กำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานแน่วแน่ของคณะผู้บรรยายพระอภิธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวนหนึ่ง และความร่วมมือร่วมใจของ บรรดาญาติมิตรผู้ร่วมทุกข์ทั้งหลาย ที่เห็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ด้วยเห็นว่าเป็นการเผยแพร่ธรรมที่หาค่ามิได้ จิตอันเป็นมหากุศลทั้งหลายนี้  อภิธรรมมูลนิธิจึงได้มีกำลังดำเนินกิจการมาด้วยดี  สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายมาจวบจนทุกวันนี้ แม้ว่าจะก้าวหน้ามาอย่างเชื่องช้า  แต่ก็เป็นการก้าวด้วยความหนักแน่นมั่นคงพอสมควร

 วิทยาการใด ๆ  แม้จะมีคุณค่าวิเศษเพียงไหน  ถ้ามิได้เอาออกมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สมควรแก่คุณค่าแล้ว  ก็เป็นที่น่าเสียดาย เหมือนพระอภิธรรมปิฎก ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางแนวทางให้ชีวิตเดินทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ ถ้ามิได้นำออกมาทดลองพิสูจน์ มิได้นำออกมาปฏิบัติให้เห็นทางพ้นทุกข์แล้ว ก็เป็นการทำลายโอกาสที่น่าเสียดายยิ่ง

ด้วยเหตุนี้เอง คณะกรรมการของอภิธรรมมูลนิธิ จึงได้เร่งก่อตั้งสถานที่ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาขึ้น ด้วยความปรารถนาที่จะให้ญาติมิตร    ผู้ร่วมทุกข์ทั้งหลายได้เข้าไปพิสูจน์  และเพื่อหาทางทำลายเครื่องพันธนาการ  อันได้แก่ ตัณหาและอุปาทานที่ชักใยร้อยรัดชีวิตให้ติดอยู่ในภพชาติ ซึ่งหนทางเช่นนี้ไม่มีอยู่ในลัทธิใด หรืออยู่ในศาสนาไหน มีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

กำลังแรงของความปรารถนาในเรื่องสถานที่ปฏิบัติ ได้มากระตุ้นเตือนใจอยู่เสมอ เป็นเวลาหลายปีแล้ว ให้สำนึกว่า อภิธรรมมูลนิธิทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ยิ่งได้เห็นท่านนักศึกษาที่ศึกษาทฤษฎีไปแล้ว ต่างก็กระจัดกระจายกันไปปฏิบัติวิปัสสนาในสารทิศต่าง ๆ ก็ทำให้เห็นความบกพร่องของสถาบันแห่งนี้ยิ่งขึ้น เพราะท่านนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติเหล่านั้น ทำไปทั้งที่ไม่บังเกิดความรู้อะไรเลย  นอกจากความสงบและความเยือกเย็นเท่านั้น  ทั้งนี้ด้วยการศึกษายังน้อย  ความรู้ที่ได้รับมาไม่อาจเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ ความเสียหายจึงมีอยู่เป็นอันมาก ความสำนึกในความรับผิดชอบหน้าที่  จึงได้มากระตุ้นเตือนใจให้ต้องคิด ต้องตรองที่จะสร้างสำนักปฏิบัติวิปัสสนาขึ้นให้จงได้  จากเวลาที่เนิ่นนานมาไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี.................และบัดนี้ก็ได้บรรลุถึงหน้าที่อันสมบูรณ์แล้ว
การกำหนดหนทางที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ของผู้อื่น นั่นก็คือ เป็นการสร้างปัญญาบารมีให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ของเราด้วย ดังพุทธภาษิตที่ว่า

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ
ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

เสฏฐนฺทโท   เสกฐมุเปติ ฐานํ
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

  • หลายคนชอบพูดถึงความสุข  แต่น้อยคนที่รู้จักความสุขที่แท้จริง

  • มีมากคนที่ชอบพูดถึงความทุกข์  แต่มีอยู่น้อยเหลือเกินที่รู้จักทุกข์แท้ ๆ

  • หลายคนแหงนหน้าขึ้นไปบนสวรรค์ ขอให้ประตูสวรรค์เปิดรับตน แต่คอยแล้วคอยเล่าประตูสวรรค์ก็ไม่ได้เปิด

  • มีมากคนที่ปรารถนาจะเข้าประตูพระนิพพาน แต่ก็หันหน้าเดินไปทางตรงข้าม ประตูพระนิพพานจึงคงปิดเฉย

อภิธรรมมูลนิธิเห็นใจท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญกุศลหลายสิ่งหลายอย่างในที่ทั่วไป  จึงมิได้รีบด่วนร้องขอให้ท่านต้องปฏิบัติธรรมเพื่อพิสูจน์ธรรมของ พระพุทธองค์โดยทันที  หากแต่ปรารถนาที่จะให้ท่านได้พิจารณาในโอกาสอันสมควร ในขณะที่มีจิตใจแจ่มใสโสมนัสกำลังเกิด ด้วยเห็นประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ทั้งต้องไม่เป็นการเดือดร้อนประการใดด้วย   ขอเชิญเข้าปฏิบัติธรรมสร้างมหากุศลญาณสัมปยุตร่วมกัน ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อยแห่งนี้ เรามีเรือนกรรมฐานรองรับท่านสาธุชนทั้งหลายอย่างเพียงพอ  มีทั้งเรือนชาย  เรือนหญิง  เรือนสำหรับพระภิกษุ  แม่ชี รวมแล้วกว่า ๕๐ หลัง และหมู่บ้านธรรม

สำหรับผู้ที่สนใจการปฏิบัติกรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร ๐๒-๔๒๐๒๑๒๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ กุศลแห่งความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม  จงได้เป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย มีพลานามัยดี มีจิตใจใสสะอาดมีสติปัญญาความสามารถเข้าถึง ความจริงในสัจจธรรม และ ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยเร็วทุกท่าน

 (  นายบุญมี   เมธางกูร )
อดีตประธานกรรมการผู้ก่อตั้งอภิธรรมมูลนิธิ 


Home   จดหมายเหตุ ฯ ประวัติหลวงพ่อใหญ่  ระเบียบปฏิบัติ  ความรู้ก่อนการปฏิบัติ   หลักปฏิบัติ ๑๕ ข้อ