ระเบียบการเข้าปฏิบัติ ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย

 

๑ .  ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนา จะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ถ้าเป็นพระภิกษุต้องมีใบสุทธิและหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสมาแสดงด้วย ทางสำนัก ฯไม่รับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือมีโรคประจำตัวต้องไปพบแพทย์ประจำ

๒ .  ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนา  ควรติดต่อมาก่อนล่วงหน้าที่ โทร ๐-๒๔๒๐-๒๑๒๐ เมื่อทางสำนัก ฯ  ตอบรับแล้ว  ให้เดินทางมาถึงสำนักปฏิบัติ ฯ ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น.

๓ .ผู้เข้าปฏิบัติ ฯ ที่มาเป็นครั้งแรกให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกิน ๗ วัน ถ้าต้องการอยู่เกิน ๗ วัน ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการบริหาร ฯ สำหรับผู้ที่เคยมาเข้าแล้ว จะขออยู่ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน จะขอต่อได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง

๔ . ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาควรมีพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนา (รูป - นาม) มาบ้าง ขณะปฏิบัติควรระวังจิตไม่ให้ตกไปจากนาม-รูป ฉะนั้นผู้เข้าปฏิบัติจะต้องอยู่ตามลำพัง ไม่ควรพูดคุยกันเอง

๕ . เมื่อเข้าห้องปฏิบัติแล้วไม่ควรใช้โทรศัพท์ เว้นแต่มีความจำเป็นจริง ๆ  หากมีญาติมาเยี่ยม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๖ .ห้ามกระทำใด ๆอันจะรบกวนผู้ปฏิบัติห้องข้างเคียง เช่น สวดมนต์มีเสียงดัง โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ

. ห้ามผู้ปฏิบัติออกนอกสถานที่ปฏิบัติ เว้นแต่มีความจำเป็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน  เช่น เจ็บป่วย ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมของใช้จำเป็นมาให้พร้อม  ไม่ควรนำของมีค่ามาด้วย หากเกิดสูญหาย ทางสำนัก ฯ จะไม่รับผิดชอบ 
ำหรับของใช้ภายในห้องกรรมฐาน ฯ ที่ทางสำนัก ฯ จัดให้ มีดังนี้

ส่วนเรื่องอาหารนั้น ต้องรับประทานอาหารที่ทางสำนัก ฯ จัดให้ห้ามสั่งทำอาหาร หรือสั่งซื้ออาหารเป็นพิเศษและไม่ควรให้รางวัลแก่พนักงานคนใดคนหนึ่ง เพราะทุกคนทำงานหนักเท่า ๆ กัน (หากต้องการจะให้ โปรดติดต่อกรรมการ ฯ ที่สำนักงาน)

ทางสำนัก ฯ จัดส่งอาหาร ๒ เวลา คือ ๗.๐๐ น.และ๑๑.๐๐ น.สำหรับผู้ที่รับประทานมื้อเย็นทางสำนัก ฯจะจัดบริการให้ที่ห้องอาหารในเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผู้ที่รับประทาน ๓ มื้อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
การรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติตักแบ่งลงในจาน อาหารที่เหลืออย่าเทรวมกัน ไม่ควรนำเศษอาหารใส่ในปิ่นโต (มีกระโถนไว้ให้) และห้ามนำอาหารที่เหลือไปเลี้ยงแมวและสุนัขโดยเด็ดขาด

๘ . ไม่ควรอ่านหนังสือ และห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมาใช้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดอัคคีภัยได้

๙ .โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเมื่อจะกลับโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนทราบด้วยทุกครั้ง

๑๐ .การถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้สอบถามพระอาจารย์เวลา ๙.๐๐น.อย่าได้สอบถามกันเอง

๑๑ . ผู้เข้าปฏิบัติควรอ่านระเบียบให้เข้าใจก่อน เพราะการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการมาสร้างมหากุศล อันเป็นหนทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ใช่มาพักผ่อน หรือหนีความร้อนใจทางบ้านมาหาความสงบ ซึ่งจะเป็นการกีดกันผู้ที่ต้องการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริง หมดโอกาสใช้สถานที่ ทั้งยังสร้างบาปติดตัวท่านไปอีกด้วย

อย่าได้สนใจต้นไม้ใบหญ้าของทางสำนักฯผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุด ระเบียบ
ต่าง ๆ  ของสำนัก ฯ กำหนดขึ้น  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติโดยแท้จริง หากฝ่าฝืนจะทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน และเกิดอกุศลได้ง่ายโดยเฉพาะวจีกรรม  เช่น พูดคุยกัน ญาติมาเยี่ยม การโทรศัพท์ติดต่อ ฯ ล ฯ ล้วนแต่เป็นอกุศลทั้งสิ้น จึงควรปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเองโดยตรง

หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการนี้ได้ ท่านควรกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่พร้อม ได้ใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์ สมดังเจตนารมณ์ของท่านผู้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนาแห่งนี้

มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

Home   จดหมายเหตุ ฯ ประวัติหลวงพ่อใหญ่  ระเบียบปฏิบัติ  ความรู้ก่อนการปฏิบัติ   หลักปฏิบัติ ๑๕ ข้อ