AbhidhamOnline.org 

Thai

Moonlanithi OnlineStudy Webboard
กระทู้ธรรม
what news GuestBook
สมุดเยี่ยม
Article  

 

อภิธรรมออนไลน์   

แหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษาพระอภิธรรม  ทางมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ มีความยินดีที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระอภิธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เบื้องต้น - จนถึงขั้นสูง จากแนวกว้าง - สู่แนวลึก

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอภิธรรมปิฎก ทั้งในภาคทฤษฎี เช่น ในบทเรียนต่างๆ

        และในภาคปฏิบัติ ได้แก่  การฝึกสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน

  • เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณกุศล ตามที่คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควร

 

ความเป็นมา
๒๓ มีค. ๒๕๐๐ เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ โดย ท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร ตามใบอนุญาตเลขที่  ต . ๓๒ / ๒๕๐๐ ณ.  บ้านเลขที่   ๓๐๑ ข้างวัดดุสิตตาราม   บางกอกน้อย    ธนบุรี  มีการบรรยายธรรมครั้งแรกที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พศ. ๒๕๐๕     ย้ายมาบรรยายธรรมที่  ศาลาโพธิ์ลังกา วัดพระเชตุพน ฯ
พศ. ๒๕๐๙
 
สร้างอาคารอภิธรรมมูลนิธิขึ้นในบริเวณที่เก็บถังน้ำมันในเขตสังฆาวาศ และท่านเจ้าคุณพระมงคลทิพยมุนี (หลวงพ่อเมี้ยน)   ยังได้กรุณาบริจาคปัจจัย ๕๐๐,๐๐๐เป็นทุนเริ่มต้น
พศ. ๒๕๐๙      ก่อตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย  โดยคุณสด สังขพิทักษ์ บริจาคที่ดินจำนวน ๕ ไร่
พศ. ๒๕๑๕  ย้ายมาดำเนินการ ณ อาคารมงคลทิพยอภิธรรมมูลนิธิ
๓๐ ธค. ๒๕๓๐  ย้ายมาดำเนินงาน ณ ที่ทำการปัจจุบันคือ อาคารพระนรราชจำนง ถ.พุทธมณฑลสาย ๔  ต.ศาลายา จ.นครปฐม
 

ปัจจุบันดำเนินงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ ประธานกรรมการคนปัจจุบันคือ อาจารย์บุษกร เมธางกูร  ที่ตั้งดำเนินการบรรยายธรรมอยู่ ๒ แห่งคือ

   สำนักงานกลาง : เลขที่  ๖๖ / ๑๑  ถ. พุทธมณฑล สาย ๔   ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐
     โทร. ๐ - ๒๔๔๑-๙๙๕๘ , ๐ - ๒๔๔๑-๐๖๓๙

   สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย : เลขที่ ๑๗๙ ม.๖  กม.๒๔  ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
     โทร. ๐ - ๒๔๒๐-๒๑๒๐

 

กิจกรรมของมูลนิธิ   

เปิดบรรยายธรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักงานกลาง ศาลาเสือพิทักษ์
สำหรับท่านที่เคยศึกษาพระอภิธรรม จนมีความเข้าใจ สภาวธรรม บ้างแล้ว สามารถเข้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาอ้อมน้อย  เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจกรรมของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ ณ สำนักงานกลาง ศาลาเสือพิทักษ์
 

วันเสาร์ วันอาทิตย์
๙.๐๐  -  ๙.๓๐น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๙.๓๐ - ๑๐.๓๐น. แนะนำการปฏิบัติวิปัสสนา โดย อาจารย์บุษกร เมธางกูร ๙.๓๐ - ๑๐.๓๐น. แนะนำการปฏิบัติวิปัสสนา โดย อาจารย์บุษกร เมธางกูร
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น. บรรยายพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ห้องเรียน ๑, ๒ ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.. บรรยายพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ห้องเรียน ๑, ๒
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐น. บรรยายพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ห้องเรียน ๑, ๒ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ห้องเรียน ๑, ๒
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น - ทำสมาธิ - วิปัสสนากรรมฐาน   ตอบปัญหาธรรม - ปัญหาการปฏิบัติกรรมฐาน

 

 

    ชมรมละกิเลส    

ชมรมละกิเลสได้เปิดขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้บุคคลซึ่งเป็นนักศึกษาพระอภิธรรม เมื่อได้มีความเข้าใจในธรรมพอสมควรแล้ว  ควรที่จะนำความรู้นั้นมาฝึกฝน ให้เกิดความเข้าใจ  และคุ้นเคยกับการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ที่จะมีต่อไปในการเจริญวิปัสสนา  โดยจัดตั้งเป็นชมรมขึ้น เรียกว่า....ชมรมละกิเลส....ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านพระอาจารย์บุญมี  เมธางกูร  อดีตประธานกรรมการมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิภายใต้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยประธานชมรมละกิเลสคือ อาจารย์วิชิต ธรรมรังษี

 

    วัตถุประสงค์ของชมรมละกิเลส

 

๑ .  เพื่อฟื้นฟูสติของสมาชิก ให้มีพลังเข้มข้นในการระลึกรู้สึกตัว  ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติจริงที่สำนักวิปัสสนาอ้อมน้อย

๒ . เพื่อปลูกฝังความตั้งมั่นของจิต ทำให้เป็นผู้มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่  มีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาให้ถูกต้อง

๓ . เพื่อประคองชีวิตให้ดำเนินไปในวิถีทางแห่งคุณงามความดี

๔ . เพื่อปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจ และสร้างจิตใจให้มีขันติธรรม

ขอเชิญชวนผู้สนใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดเพศและวัย ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
สำหรับผู้ที่จะพักค้างในวันเสาร์  เชิญติดต่อได้ทุกวัน ที่ 
   โทร. ๐ - ๒๔๔๑-๙๙๕๘  และ ๐ - ๒๔๔๑-๐๖๓๙