ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

กุสลเหตุ ๓

อโลภเหต   ประกอบใน   มหากุสล        เป็น ๘ เหตุ

              ประกอบใน   มหัคคตกุสล   เป็น ๙ เหตุ      รวมอโลภเหตุ ๒๑ เหตุ

              ประกอบใน    มัคคจิต         เป็น ๔ เหตุ      (อย่างพิสดาร ๓๗ เหตุ)

     (มัคคจิตอย่างพิสดาร ๒๐ ก็เป็น ๒๐ เหตุ)

อโทสเหตุ  ประกอบใน     มหากุสล        เป็น ๘ เหตุ

            ประกอบใน     มหัคคตกุสล    เป็น ๙ เหตุ      รวมอโทสเหตุ ๒๑ เหตุ

            ประกอบใน     มัคคจิต         เป็น ๔ เหตุ      (อย่างพิสดาร ๓๗ เหตุ)

     (มัคคจิตอย่างพิสดาร ๒๐ ก็เป็น ๒๐ เหตุ)

อโมหเหตุ ประกอบในมหากุสลญาณสัมปยุตต ๔ เป็น ๔ เหตุ

            ประกอบใน มหัคคตกุสล ๙ เป็น ๙ เหตุ                 รวมอโมหเหตุ ๑๗ เหตุ

            ประกอบใน มัคคจิต ๔ เป็น ๔ เหตุ                       (อย่างพิสดาร ๓๓เหตุ)

     (มัคคจิตอย่างพิสดาร ๒๐ ก็เป็น ๒๐ เหตุ)

รวมกุสลเหตุ คืออโลภเหตุ ๒๑ อโทสเหตุ ๒๑ อโมหเหตุ ๑๗ เป็น ๕๙ เหตุ

อย่างพิสดาร คือ อโลภเหตุ ๓๗ อโทสเหตุ ๓๗ อโมหเหตุ ๓๓ เป็น ๑๐๗ เหตุจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...