ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

อธิบาย

     ๑. จิต ๔๓ ดวง ต้องอาศัยวัตถุเสมอ จะเกิดโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุหาได้ไม่ ดังนั้นในภูมิใดไม่มีวัตถุ จิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย จิต ๔๓ ดวง ได้แก่

     โทสมูลจิต ๒ ต้องอาศัย หทยวัตถุ จึงจะเกิดได้

     อเหตุกจิต ๑๗ (เว้นมโนทวาราวัชชนจิต ๑) คือ

          จักขุวิญญาณจิต          ต้องอาศัย    จักขุวัตถุ     จึงจะเกิดได้

          โสตวิญญาณจิต          ต้องอาศัย    โสตวัตถุ     จึงจะเกิดได้

          ฆานวิญญาณจิต          ต้องอาศัย    ฆานวัตถุ     จึงจะเกิดได้

          ชิวหาวิญญาณจิต         ต้องอาศัย    ชิวหาวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          กายวิญญาณจิต          ต้องอาศัย    กายวัตถุ     จึงจะเกิดได้

          สัมปฏิจฉันนจิต          ต้องอาศัย    หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          สันตีรณจิต               ต้องอาศัย    หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑     ต้องอาศัย    หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          หสิตุปปาทจิต            ต้องอาศัย    หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          มหาวิบากจิต       ต้องอาศัย         หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          รูปาวจรจิต            ๑๕  ต้องอาศัย    หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้

          โสดาปัตติมัคคจิต        ต้องอาศัย    หทยวัตถุ    จึงจะเกิดได้จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...