ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

วิญญาณธาตุ

       ในวัตถุสังคหะนี้ ได้กล่าวถึง วิญญาณธาตุ คือ ธาตุรู้ด้วย ในจำนวนจิตทั้ง หมด ๘๙ ดวง เมื่อจัดโดยความเป็นธาตุก็ได้ วิญญาณธาตุ ๗ คือ

       ๑. จักขุวิญญาณจิต   ๒ ดวง เป็น    จักขุวิญญาณธาตุ

       ๒. โสตวิญญาณจิต   ๒ ดวง    เป็น โสตวิญญาณธาตุ

       ๓. ฆานวิญญาณจิต   ๒ ดวง เป็น    ฆานวิญญาณธาตุ    ทั้ง ๕ นี้มีชื่อรวมเรียก

       ๔. ชิวหาวิญญาณจิต ๒ ดวง เป็น     ชิวหาวิญญาณธาตุ   ว่าวิญญาณธาตุ ๕

       ๕. กายวิญญาณจิต   ๒ ดวง เป็น    กายวิญญาณธาตุ    หรือ ปัญจวิญญาณธาตุ

       ๖. ปัญจทวาราวัชชนจิต       

                                       รวม ๓ ดวง เป็น มโนธาตุ

           สัมปฏิจฉันนจิต       

       ๗. จิตที่เหลืออีก ๗๖ ดวง   เป็น มโนวิญญาณธาตุจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...