ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

สรุปเพื่อให้จำได้ง่าย

     กามภูมิ ๑๑ มีวัตถุทั้ง ๖ เป็นที่อาศัยให้เกิดวิญญาณธาตุทั้ง ๗ คือ

          จักขุวัตถุ     เป็นที่อาศัยให้เกิด       จักขุวิญญาณธาตุ

          โสตวัตถุ     เป็นที่อาศัยให้เกิด       โสตวิญญาณธาตุ

          ฆานวัตถุ     เป็นที่อาศัยให้เกิด       ฆานวิญญาณธาตุ

          ชิวหาวัตถุ    เป็นที่อาศัยให้เกิด       ชิวหาวิญญาณธาตุ

          กายวัตถุ     เป็นที่อาศัยให้เกิด       กายวิญญาณธาตุ

          หทยวัตถุ    เป็นที่อาศัยให้เกิด       มโนธาตุ และ มโนวิญญาณธาตุ

     รูปภูมิ ๑๕ มีวัตถุ ๓ เป็นที่อาศัยให้เกิดวิญญาณธาตุ ๔ คือ

          จักขุวัตถุ     เป็นที่อาศัยให้เกิด       จักขุวิญญาณธาตุ

          โสตวัตถุ     เป็นที่อาศัยให้เกิด       โสตวิญญาณธาตุ

          หทยวัตถุ    เป็นที่อาศัยให้เกิด       มโนธาตุ และ มโนวิญญาณธาตุ

     อสัญญสัตตภูมิ ๑ นั้นวัตถุทั้ง ๖ วิญญาณธาตุทั้ง ๗ ไม่มีเลยแม้แต่สักอย่าง เดียว

     อรูปภูมิ ๔ นั้น วัตถุทั้ง ๖ ไม่มีเลย แต่มีวิญญาณธาตุ ๑ คือ มโนวิญญาณธาตุ ซึ่งเกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุใด ๆ เลยจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...