ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

อพยากตเหตุ ๓

อโลภเหต  ประกอบใน  มหาวิบาก       ๘ เป็น   ๘ เหตุ

              ประกอบใน  มหากิริยา       ๘ เป็น   ๘ เหตุ

              ประกอบใน  มหัคคตวิบาก   ๙ เป็น   ๙ เหตุ      รวมอโลภเหตุ ๓๘ เหตุ

              ประกอบใน  มหัคคตกิริยา   ๙ เป็น   ๙ เหตุ      (อย่างพิสดาร ๕๔ เหตุ)

              ประกอบใน ผลจิต           ๔ เป็น   ๔ เหตุ

     (ผลจิตอย่างพิสดาร ๒๐ ก็เป็น ๒๐ เหตุ)

อโทสเหต   ประกอบใน  มหาวิบาก       ๘ เป็น   ๘ เหตุ

              ประกอบใน  มหากิริยา       ๘ เป็น   ๘ เหตุ

              ประกอบใน  มหัคคตวิบาก   ๙ เป็น   ๙ เหตุ      รวมอโทสเหตุ ๓๘ เหตุ

              ประกอบใน  มหัคคตกิริยา   ๙ เป็น   ๙ เหตุ      (อย่างพิสดาร ๕๔ เหตุ)

              ประกอบใน  ผลจิต          ๔ เป็น   ๔ เหตุ

     (ผลจิตอย่างพิสดาร ๒๐ ก็เป็น ๒๐ เหตุ)

อโมหเหต   ประกอบในมหาวิบากญาณสัมปยุตต ๔ เป็น ๔ เหตุ

              ประกอบในมหากิริยาญาณสัมปยุตต ๔ เป็น ๔ เหตุ

              ประกอบใน  มหัคคตวิบาก          ๙ เป็น ๙ เหตุ    รวมอโมหเหตุ ๓๐ เหตุ

              ประกอบใน  มหัคคตกิริยา          ๙ เป็น ๙ เหตุ    (อย่างพิสดาร ๔๖ เหตุ)

              ประกอบใน  ผลจิต                  ๔ เป็น ๔ เหตุ

     (ผลจิตอย่างพิสดาร ๒๐ ก็เป็น ๒๐ เหตุ)

รวมอพยากตเหตุคืออโลภเหตุ ๓๘ อโทสเหตุ ๓๘ อโมหเหตุ ๓๐ เป็น ๑๐๖ เหตุ

     อย่างพิสดาร ”         ๕๔ ”        ๕๔ ”     ๔๖ ๑๕๔ เหตุ

          รวม อกุสลเหตุ        ๒๒   เหตุ    อย่างพิสดารก็     ๒๒   เหตุ

                 กุสลเหตุ        ๕๙    เหตุ    อย่างพิสดารก็     ๑๐๗ เหตุ

                 อพยากตเหตุ   ๑๐๖ เหตุ    อย่างพิสดารก็     ๑๕๔ เหตุ

          รวมเหตุทั้งหมดเป็น    ๑๘๗  เหตุ    อย่างพิสดารก็     ๒๘๓ เหตุ

คิดจำนวนเหตุอย่างง่ายกราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

     โลภมูลจิต                     ๘ ดวง   x ๒ เหตุ   เป็น ๑๖ เหตุ

     โทสมูลจิต                     ๒ ดวง   x ๒ เหตุ   เป็น ๔ เหตุ      รวม ๒๒ เหตุ

     โมหมูลจิต                     ๒ ดวง   x ๑ เหตุ   เป็น ๒ เหตุ

      กามโสภณ ญาณวิปปยุตต   ๑๒ ดวง   x ๒ เหตุ   เป็น ๒๔ เหตุ    

                                                                        รวม ๖๐ เหตุ

     กามโสภณ ญาณสัมปยุตต  ๑๒ ดวง   x ๓ เหตุ   เป็น ๓๖ เหตุ

      มหัคคตจิต                  ๒๗ ดวง  x ๓ เหตุ   เป็น ๘๑ เหตุ

                                                                        รวม ๑๐๕ เหตุ

     โลกุตตรจิต                    ๘ ดวง   x ๓ เหตุ   เป็น ๒๔ เหตุ    จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...