ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

วัตถุกับทวาร

     วัตถุเป็นที่อาศัยให้จิตเจตสิกเกิด ทวารเป็นทางให้จิตเจตสิกเกิด เมื่อกล่าว ควบคู่กันทั้งวัตถุและทวาร คือ กล่าวทั้งที่อาศัยเกิดและทางให้เกิดด้วยแล้ว ก็กล่าว ได้เป็น ๔ นัย คือ

          จิตที่  ต้องอาศัยทั้งวัตถุทั้งทวาร

          จิตที่  ต้องอาศัยวัตถุ แต่ไม่ต้องอาศัยทวาร

          จิตที่  ไม่ต้องอาศัยวัตถุ แต่ต้องอาศัยทวาร

          จิตที่  ไม่ต้องอาศัยทั้งวัตถุทั้งทวารจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...