ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๖. ธัมมารมณ์ มีจิตที่รับได้

ได้ ๗๘ ดวง (ไม่จัดเป็นแน่นอน
และไม่แน่นอน ได้แก่

ไม่ได้ ๑๓ ดวง ได้แก่

กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ

และมโนธาตุ) ๔๑

ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ

รูปาวจรจิต ๑๕

 

อรูปาวจรจิต ๑๒

 

โลกุตตรจิต

 

อภิญญาจิต

 

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...