ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๑๓. อัชฌัตตอารมณ์ มีจิตที่รับ

ได้ ๖๒ ดวง ได้แก่

ไม่ได้ ๒๙ ดวง ได้แก่

แน่นอน คือ

รูปาวจรจิต ๑๕

วิญญาณัญจายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

ไม่แน่นอน ๕๖ คือ

โลกุตตร

กามจิต ๕๔

 

อภิญญาจิต

 

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...