ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

๑. จิตที่ต้องอาศัยทั้งวัตถุทั้งทวารด้วยนั้น มี ๓๘ ดวง ได้แก่

          โทสมูลจิต             อเหตุกจิต         ๑๗ (เว้นมโนทวาราวัชชนจิต ๑)

          มหาวิบากจิต          รูปาวจรกุสล       

          รูปาวจรจิต            โสดาปัตติมัคคจิต 

     ในข้อ ๑ นี้ มีสิ่งที่ควรสังเกตอยู่ ๒ ประการ ประการแรก จิต ๓๘ ดวงนี้ เป็นกลุ่มเดียวกับจิต ๔๓ ดวง ที่ต้องอาศัยวัตถุเสมอนั่นเอง เพียงแต่เอารูปาวจร วิบาก ๕ ดวง หักออกเสียจากจำนวน ๔๓ ดวงนั้น ก็คงเหลือ ๓๘ เป็นจิตที่ต้อง อาศัยทั้งวัตถุและทั้งทวารด้วย รูปาวจรวิบาก ๕ ดวง ต้องอาศัยวัตถุเกิดจริง แต่ไม่ต้องอาศัยทวารเป็นทางให้เกิดไม่ครบทั้ง ๒ อย่าง จึงต้องหักออก

     อีกประการหนึ่ง จิตที่อาศัยวัตถุเกิด กับจิตที่อาศัยทวารเกิดนั้นมีจำนวนไม่ เท่ากัน กล่าวคือ จิตที่อาศัยวัตถุเกิดนั้นมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะแท้ ๆ แต่จิตที่ อาศัยทวารเกิดนั้น มีจำนวนกว้างขวางมากกว่ากัน คือ

     จิตที่อาศัย จักขุวัตถุ   เกิดมีเพียง ๒ ดวง    แต่อาศัย จักขุทวาร    เกิดได้ถึง ๔๖ ดวง

     จิตที่อาศัย โสตวัตถุ   เกิดมีเพียง  ๒ ดวง   แต่อาศัย โสตทวาร    เกิดได้ถึง ๔๖ ดวง

     จิตที่อาศัย ฆานวัตถุ   เกิดมีเพียง ๒ ดวง    แต่อาศัย ฆานทวาร    เกิดได้ถึง ๔๖ ดวง

     จิตที่อาศัย ชิวหาวัตถุ  เกิดมีเพียง ๒ ดวง    แต่อาศัย ชิวหาทวาร   เกิดได้ถึง ๔๖ ดวง

     จิตที่อาศัย กายวัตถุ   เกิดมีเพียง ๒ ดวง    แต่อาศัย กายทวาร    เกิดได้ถึง ๔๖ ดวง

     จิตที่อาศัย หทยวัตถุ   เกิดมีเพียง ๗๕ ดวง  แต่อาศัย มโนทวาร    เกิดได้ถึง ๖๗ ดวงจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...