ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๑๐. อดีตอารมณ์ มีจิตที่รับ

ได้ ๔๙ ดวง ได้แก่

ไม่ได้ ๔๒ ดวง ได้แก่

แน่นอน คือ

ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐

วิญญาณัญจายตนะ

มโนธาตุ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

รูปาวจรจิต ๑๕

ไม่แน่นอน ๔๓ คือ

อากาสานัญจายตนะ

กามจิต(เว้นทวิปัญจวิญญาณ และมโนธาตุ) ๔๑

อากิญจัญญายตนะ ๓ โลกุตตรจิต

อภิญญาจิต

 

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...