ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๗. นามอารมณ์ มีจิตที่รับ

ได้ ๕๗ ดวง ได้แก่

ไม่ได้ ๓๕ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๑๔ คือ

ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐

โลกุตตรจิต

มโนธาตุ

วิญญาณัญจายตนะ

รูปาวจรจิต ๑๕

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

อากาสานัญจายตนะ

ไม่แน่นอน ๔๓ คือ

อากิญจัญญายตนะ

กามจิต (เว้นทวิปัญจวิญญาณ

และมโนธาตุ) ๔๑

 

อภิญญาจิต

 

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...