ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...

จิตมีอารมณ์ได้กี่อย่าง

     จิตต้องมีอารมณ์ และจิตที่เกิดขึ้นขณะหนึ่ง ๆ นั้น มีอารมณ์แต่อย่างเดียว เท่านั้น จิตดวงเดียวที่เกิดขึ้นขณะเดียว จะมีอารมณ์หลายอย่างไม่ได้

     แต่ว่าจิตดวงเดียวกันเกิดขึ้นในขณะนี้มีอารมณ์อย่างนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นในขณะอื่น อาจมีอารมณ์อย่างอื่นก็ได้ อย่างนี้เรียกว่า จิตมีอารมณ์ได้หลายอย่าง

     จิตบางดวงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะนี้หรือขณะไหน ๆ ก็ต้องมีอารมณ์ อย่างนั้นแต่อย่างเดียว ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์อย่างอื่นเลย ก็มีเหมือนกัน อย่างนี้เรียกว่า จิตมีอารมณ์ได้อย่างเดียว ดังต่อไปนี้

             ๑. จิตที่มีอารมณ์ได้ อย่างเดียว      มี    ๒๘ ดวง

             ๒. จิตที่มีอารมณ์ได้  ๒ อย่าง       มี    ๒ ดวง

             ๓. จิตที่มีอารมณได้  ๕ อย่าง       มี    ๓ ดวง

             ๔. จิตที่มีอารมณ์ได้  ๖ อย่าง        มี    ๑๒ ดวง

             ๕. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๑๒ อย่าง       มี    ๓ ดวง

             ๖. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๑๔ อย่าง       มี    ๙ ดวง

             ๗. จิตที่มีอารมณ์ได้ ๒๕ อย่าง      มี    ๓ ดวง

       มีรายละเอียดดังนี้จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...