ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

วิถีมุตตสังคหวิภาค แสดงธรรม ๔ หมวด

วิถีมุตตสังคหวิภาคนี้ รวบรวมการแสดงจิตที่พ้นวิถี ตลอดจนธรรมที่เกี่ยว เนื่องกับจิตที่พ้นวิถีนั้นด้วย ดังนั้นท่านจึงแสดงธรรมเหล่านั้นรวมเป็น ๔ หมวด ด้วยกัน และแต่ละหมวดก็จำแนกออกเป็นหมวดละ ๔ พวก คือ

หมวดที่ ๑ ภูมิจตุกะ แบ่งภูมิ เป็น ๔ พวก ได้แก่

                    . อบายภูมิ

                    . กามสุคติภูมิ

                    . รูปาวจรภูมิ

                    . อรูปาวจรภูมิ

หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ การแบ่งปฏิสนธิ เป็น ๔ พวก ได้แก่

                    . อบายปฏิสนธิ

                    . กามสุคติปฏิสนธิ

                    . รูปาวจรปฏิสนธิ

                    . อรูปาวจรปฏิสนธิ

หมวดที่ ๓ กัมมจตุกะ แบ่งกรรม เป็น ๔ พวก ได้แก่

                    . ชนกาทิกิจจ      กิจการงานของกรรม

                    . ปากทาน                   ลำดับการให้ผลของกรรม

                    . ปากกาล                   กำหนดเวลาที่ให้ผลของกรรม

                    . ปากฐาน                    ฐานที่ตั้งแห่งผลของกรรม(ที่ตั้งแห่งวิบากจิต)

หมวดที่ ๔ มรณจตุกะ แบ่งการมรณะ เป็น ๔ พวก ได้แก่

                    . อายุกขยมรณะ             ตายโดยสิ้นอายุ

                    . กัมมักขยมรณะ             ตายโดยหมดกรรม

                    . อุภยักขยมรณะ             ตายโดยสิ้นทั้งอายุหมดทั้งกรรม

                    . อุปัจเฉทกมรณะ  ตายโดยอุบัติเหตุ


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...