ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

. อทินนาทาน มีองค์ ๕

. ปรปริคฺคหิตํ                         ทรัพย์ของผู้อื่น

. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา                 รู้ว่าเป็นของผู้อื่น

. เถยฺยจิตฺตํ                           จิตคิดจะลัก

. อุปกฺกโม                            เพียรเพื่อลัก

. เตน หรณํ                           ได้ทรัพย์มาสำเร็จเพราะความเพียรนั้น

ปโยคของอทินนาทาน มี ๖

. สาหตฺถิกปโยค                       ลักด้วยตนเอง

. อาณตฺติกปโยค                      ใช้ผู้อื่นลัก

. นิสฺสคฺคิยปโยค                      ลักโดยใช้อาวุธ

. ถาวรปโยค                          ลักโดยใช้เครื่องไม่ให้จำหน้าได้

. วิชฺชามยปโยค                       ลักโดยใช้วิชาคุณ เช่น สกดให้เจ้าของหลับ

. อิทฺธิมยปโยค                        ลักด้วยฤทธิ ด้วยเดช เช่น ดำดินไปลัก


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...