ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

สรุปปฏิสนธิ

อุเบกขาสันตีรณ อกุสลวิบากจิต

๑ ดวง

ปฏิสนธิใน อบาย  ๔ ภูมิ

อุเบกขาสันตีรณ กุสลวิบากจิต

๑ ดวง

ปฏิสนธิใน มนุษย์พิการ เทวดา ชั้นต่ำ

มหาวิบากจิต

๘ ดวง

ปฏิสนธิใน มนุษย์ ๑ ภูมิ เทวดา ๖ ภูมิ

รูปาวจร ปฐมฌานวิบากจิต

๑ ดวง

ปฏิสนธิใน ปฐมฌานภูมิ ๓ ภูมิ

รูปาวจร ทุติยฌานวิบากจิต

รูปาวจร ตติยฌานวิบากจิต

๑ ดวง

๑ ดวง

ปฏิสนธิใน ทุติยฌานภูมิ ๓ ภูมิ

รูปาวจร จตุตถฌานวิบากจิต

๑ ดวง

ปฏิสนธิใน ตติยฌานภูมิ ๓ ภูมิ

รูปาวจร ปัญจมฌานวิบากจิต

๑ ดวง

ปฏิสนธิใน จตุตถฌานภูมิ ๖ ภูมิ

กัมมชรูปปฏิสนธิ(รูปปฏิสนธิไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ)

ปฏิสนธิใน อสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ

อรูปาวจรวิบากจิต

๔ ดวง

ปฏิสนธิใน อรูปภูมิ ๔ ภูมิ

รวมปฏิสนธิ ๒๐

จิตปฏิสนธิ ๑๙

รูปปฏิสนธิ ๑

ปฏิสนธิใน ๓๑ ภูมิ


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...