ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ผลที่อกุสลกรรมบถ ๑๐ ส่งให้ในปวัตติกาล

          ผลในปวัตติกาลของปาณาติบาต มี ๙ ประการ คือ

. ทุพพลภาพ                                             . ฆ่าตนเอง หรือถูกฆ่า

. รูปไม่งาม                                              . โรคภัยเบียดเบียน

. กำลังกายอ่อนแอ                                       . ความพินาศของบริวาร

. กำลังกายเฉื่อยชา กำลังปัญญาไม่ว่องไว                            . อายุสั้น

. เป็นคนขลาด

          ผลในปวัตติกาลของอทินนาทาน มี ๖ ประการ คือ

. ด้อยทรัพย์                                             . ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา

. ยากจน                                                . พินาศในการค้า

. อดอยาก                                               . ทรัพย์พินาศเพราะอัคคีภัย อุทกภัย ราชภัย โจรภัยเป็นต้น

          ผลในปวัตติกาลของกาเมสุมิจฉาจาร มี ๑๑ ประการ คือ

. มีผู้เกลียดชังมาก                                        . เป็นชายในตระกูลต่ำ

. มีผู้ปองร้ายมาก                                         . ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ

. ขัดสนทรัพย์                                            . ร่างกายไม่สมประกอบ

. ยากจนอดอยาก                                         ๑๐. มากไปด้วยความวิตกห่วงใย

. เป็นหญิง                                               ๑๑. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก

. เป็นกระเทย

          ผลในปวัตติกาลของมุสาวาท มี ๘ ประการ คือ

. พูดไม่ชัด                                               . ตาไม่อยู่ในระดับปกติ

. ฟันไม่เป็นระเบียบ                                   . กล่าววาจาด้วยปลายลิ้น และปลายปาก

. ปากเหม็นมาก                         . ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย

. ไอตัวร้อนจัด                          . จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต

          ผลในปวัตติกาลของปิสุณาวาท มี ๔ ประการ คือ

. ตำหนิตนเอง                                            . ถูกบัณฑิตตำหนิติเตียน

. มักจะถูกลือโดยไม่มีความจริง                            . แตกมิตรสหาย

          ผลในปวัตติกาลของ ผรุสวาท มี ๔ ประการ คือ

. พินาศในทรัพย์                                          . มีกายและวาจาหยาบ

. ได้ยินเสียง เกิดไม่พอใจ                                 . ตายด้วยอาการงงงวย

          ผลในปวัตติกาลของสัมผัปปลาป มี ๔ ประการ คือ

. เป็นอธัมมวาทบุคคล                                     . ไม่มีอำนาจ

. ไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดของตน                            . จิตไม่เที่ยง คือ วิกลจริต

          ผลในปวัตติกาลของอภิชฌา มี ๔ ประการ คือ

. เสื่อมในทรัพย์และคุณงามความดี                         . มักได้รับคำติเตียน

. ปฏิสนธิในตระกูลต่ำ                                     . ขัดสนในลาภสักการะ

          ผลในปวัตติกาลของพยาบาท มี ๔ ประการ คือ

. มีรูปทราม                                              . อายุสั้น

. มีโรคภัยเบียดเบียน                                      . ตายโดยถูกประทุษร้าย

          ผลในปวัตติกาลของมิจฉาทิฏฐิ มี ๔ ประการ คือ

. ห่างไกลรัศมีแห่งพระธรรม                               . ปฏิสนธิในพวกคนป่าที่ไม่รู้อะไร

. มีปัญญาทราม                                          . เป็นผู้มีฐานะไม่เทียมคน

          ผลในปวัตติกาลของการเสพสุราเมรัย มี ๖ ประการ คือ

. ทรัพย์ถูกทำลาย                                         . เสื่อมเกียรติ

. เกิดวิวาทบาดหมาง                                      . หมดยางอาย

. เป็นบ่อเกิดของโรค                                      . ปัญญาเสื่อมถอย


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...