ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ปฏิสนธิ ภวังค จุติ เป็นจิตเดียวกัน

คาถาสังคหะที่ ๕ ได้กล่าวไว้ว่า

ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต มีวิสยะ (อารมณ์) อันเดียวกัน และย่อมเป็น อย่างเดียวกันในชาติหนึ่ง ๆ โดยแท้

หมายความว่า ในภพในชาติเดียวกัน บุคคลใดปฏิสนธิมาด้วยจิตดวงใด มี อารมณ์อะไร ภวังคจิตของบุคคลผู้นั้นก็เป็นจิตดวงนั้น มีอารมณ์อย่างนั้น ตลอดจน จุติจิตของผู้นั้นก็เป็นจิตดวงเดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับปฏิสนธิจิตนั่นเอง ไม่ผิดไม่แปลกกันเลย เหมือนกันโดยภูมิ โดยชาติ โดยสัมปยุตต โดยเวทนา โดยสังขาร ด้วยประการทั้งปวง


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...