ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

. ปาณาติบาต มีองค์ ๕

. ปาโณ                               สัตว์นั้นมีชีวิต

. ปาณสญฺญิตา                       รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต

. วธกจิตฺตํ                            จิตคิดจะฆ่า

. อุปกฺกโม                            ทำความเพียรเพื่อฆ่า

. เตน มรณํ                           สัตว์ตายเพราะความเพียรนั้น

ปโยค คือ ความเพียรพยายามในการกระทำปาณาติบาตนั้น มี ๖

. สาหตฺถิกปโยค                       สังหารด้วยตนเอง

. อาณตฺติกปโยค                      ใช้ผู้อื่น หรือใช้วาจาสังหาร

. นิสฺสคฺคิยปโยค                      ใช้อาวุธสังหาร

. ถาวรปโยค                          สังหารด้วยหลุมพลาง

. วิชฺชามยปโยค                       สังหารด้วยวิชาคุณ

. อิทฺธิมยปโยค                        สังหารด้วยฤทธิ


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...