ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

สักกายทิฏฐิ ๒๐

รูปํ อตฺตโต สมนุปฺปสฺสต                                     เห็นรูปโดยเป็นตน

รูปํวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                                 เห็นตนมีรูป

อตฺตนิ รูปํ สมนุปฺปสฺสต                                      เห็นรูปในตน

รูปสฺมึ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                                  เห็นตนในรูป

เวทนํ อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ                                   เห็นเวทนาโดยเป็นตน

เวทนาวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                              เห็นตนมีเวทนา

อตฺตนิ เวทนํ สมนุปฺปสฺสติ                                    เห็นเวทนาในตน

เวทนาย อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                                เห็นตนในเวทนา

สญฺญํ อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ                                  เห็นสัญญาโดยเป็นตน

สญฺญาวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                             เห็นตนมีสัญญา

อตฺตนิ สญฺญํ สมนุปฺปสฺสติ                                   เห็นสัญญาในตน

สญฺญาย อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                               เห็นตนในสัญญา

 

สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ                                 เห็นสังขารทั้งหลายทั้งหลายโดยเป็นตน

สงฺขารวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                             เห็นตนมีสังขาร

อตฺตนิ สงฺขาเร สมนุปฺปสฺสติ                                  เห็นสังขารทั้งหลายในตน

สงฺขาเรสุ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                               เห็นตนในสังขารทั้งหลาย

วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ                               เห็นวิญญาณโดยตนเอง

วิญฺญาณเวนฺตํ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                          เห็นตนมีวิญญาณ

อตฺตนิ วิญฺญาณํ สมนุปฺปสฺสติ                                เห็นวิญญาณในตน

วิญฺญาณสฺสมึ อตฺตานํ สมนุปฺปสฺสติ                           เห็นตนในวิญญาณ


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...