ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๗. ฆานปสาทรูป

       ฆานปสาทรูป หมายถึง ประสาทจมูก ที่อยู่ในช่องจมูก อันมีสัณฐานเหมือน กีบแพะ เป็นรูปธรรมที่มีความสามารถในการรับคันธารมณ์ เป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้ง แห่งฆานวิญญาณ และเป็นทวารอันเป็นทางให้เกิดฆานทวารวิถีจิต

       ฆานปสาทรูป มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้

       คนฺธาภิฆาตารหภูตปฺปสาท ลกฺขณํ มีความใสของมหาภูตรูป(ที่เกิดจาก                                                 กรรม) ที่กระทบคันธารมณ์ เป็นลักษณะ

       คนฺเธสุ อาวิญฺฉน รสํ                       มีการแสวงหาคันธารมณ์เป็นกิจ

       ฆานวิญฺญาณสฺส อาธารภาว ปจฺจุปฏฺฐานํ  มีการทรงอยู่ของฆานวิญญาณ                                                             เป็นผล

       ฆายิตุกามตานิทานกมฺมชภูต ปทฏฺฐานํ    มีมหาภูตรูปอันเกิดจากกรรม                                                              (คันธตัณหา) เป็นเหตุใกล้

?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...