ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

รูปกลาปในปสาทรูป

       ในปสาทรูป ๕ นั้น ปสาทรูปใดมีรูปกลาปเกิดได้กี่กลาป เป็นจำนวนรูป เท่าใดนั้น มีแสดงไว้ดังนี้

       . จักขุปสาทรูป มีรูปกลาป ๖ กลาป เป็นจำนวนรูปรวม ๕๔ รูป คือ

             จักขุทสกกลาป ๑ กลาป    มีรูป ๑๐ รูป

              ภาวทสกกลาป ๑ กลาป    มีรูป ๑๐ รูป  รวมกัมมชกลาป ๓ กลาป

              กายทสกกลาป ๑ กลาป           มีรูป ๑๐ รูป   เป็นรูป ๓๐ รูป

              จิตตสุทธัฏฐกกลาป ๑ กลาป       มีรูป  ๘ รูป

              อุตุสุทธัฏฐกกลาป ๑ กลาป        มีรูป  ๘ รูป

              อาหารสุทธัฏฐกกลาป ๑ กลาป มีรูปรูป

                                                 รวม  ๕๔ รูป

       . โสตปสาทรูป

      . ฆานปสาทรูป         ปสาทรูปทั้ง ๓ นี้ ต่างก็มี ๖ กลาป เป็นรูป ๕๔ รูป

      . ชิวหาปสาทรูป        เหมือนกันกับ จักขุปสาทรูป

      . ส่วน กายปสาทรูป นั้น มีรูปกลาปเพียง ๕ กลาป เป็นจำนวนรูปเพียง ๔๔ รูปเท่านั้น คือ จำนวนตามข้อ ๑ หักด้วยจักขุทสกกลาป ๑ กลาป จำนวน ๑๐ รูป ออกเสีย เพราะ

       ในกายปสาทรูปไม่มีจักขุปสาทรูปอยู่ด้วย แต่ในจักขุปสาทรูปนั้นมีกายปสาท รูปอยู่ด้วย

       ในกายปสาทรูปไม่มีโสตปสาทรูปอยู่ด้วย แต่ในโสตปสาทรูปนั้นมีกายปสาท รูปอยู่ด้วย

       ในกายปสาทรูปไม่มีฆานปสาทรูป หรือ ชิวหาปสาทรูปอยู่ด้วย แต่ในฆาน ปสาทรูปก็ดี ในชิวหาปสาทรูปก็ดี มีกายปสาทรูปอยู่ด้วย

?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...