ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ทุกมาติกา

       ในจำนวนรูป ๒๘ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สามารถจำแนกได้เป็นคู่ ๆ คือ มีนัย ตรงกันข้ามได้ถึง ๑๑ คู่ ดังนี้

คู่ที่ ๑ อัชฌัตติกรูป กับ พาหิรรูป

       อัชฌัตติกรูป แปลว่า รูปภายใน องค์ธรรมได้แก่ ปสาทรูป ๕

       พาหิรรูป แปลว่า รูปภายนอก องค์ธรรมได้แก่ รูปที่เหลือ ๒๓

       การจัดว่าเป็นรูปภายใน เป็นรูปภายนอกนั้น ไม่ได้หมายถึง อยู่ในร่างกายหรือ นอกร่างกาย แต่มุ่งหมายถึงรูปที่มีความสำคัญ แต่ละรูปที่มีบทบาทในการเชื่อมโยง ให้เกิดการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส และการสัมผัสกับอารมณ์ทางกายปสาทมาก

       ส่วนรูปที่เหลือ จัดเป็นรูปภายนอกนั้น หมายถึงมีบทบาทน้อย มีความสำคัญ น้อย ไม่มีบทบาทเชื่อมโยงให้เกิดการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส และการสัมผัสทาง กายปสาท จึงจัดเป็นรูปภายนอก


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...