ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๒๗. ชรตารูป

      ชรตารูป คือ รูปที่เป็นความแก่ของนิปผันนรูป หรือรูปที่กำลังเสื่อมไปของ นิปผันนรูป ภาวะแห่งความแก่ของนิปผันนรูป ชื่อว่า ชรตา

       ชรตารูป มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้

       รูปปริปาก ลกฺขณา        มีการเสื่อมของรูป เป็นลักษณะ

       อุปนยน รสา                       มีการนำไปซึ่งความเสื่อม เป็นกิจ

       นวภาวาปคมน ปจฺจุปฏฺฐานา       มีสภาพที่ไม่เกิดใหม่ เป็นผล

       ปริปจฺจมานรูป ปทฏฺฐานา   มีรูปที่เสื่อม เป็นเหตุใกล้

?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...