ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๒๓. มุทุตารูป

       มุทุตารูป ได้แก่ รูปที่เป็นความอ่อนของนิปผันนรูป หรือ อาการอ่อนของ  นิปผันนรูป มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้

       อถทฺธตา ลกฺขณา                   มีความอ่อน เป็นลักษณะ

       รูปานํ ตทฺธวิโนทน รสา            มีการทำลายความกระด้างของรูป เป็นกิจ

       สพฺพกริยาสุ อวิโรธิตา ปจฺจุปฏฺฐานา      มีการไม่ขัดแย้งต่อกิจทั่วไป เป็นผล

       มุทุรูป ปทฏฺฐานา                          มีรูปที่อ่อน เป็นเหตุใกล้

?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...