ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ธรรมที่ อุปการะ และ เป็นอันตราย แก่สมาธิ

อุปการะ

อันตราย

. เนกขัมมะ

ความออกจากกาม

กามฉันทะ

ความชอบใจติดใจในกาม

. อพยาปาทะ

ความไม่ขัดเคือง

พยาปาทะ

ความขัดเคือง

. อาโลกสัญญา

ความกำหนดหมายแสงสว่าง

ถีนมิทธะ

ความหดหู่ท้อถอย

. อวิกเขปะ

ความไม่ฟุ้งซ่าน

อุทธัจจะ

ความฟุ้งซ่าน

. ธัมมววัฏฐานะ

ความกำหนดธรรม

วิจิกิจฉา

ความลังเล สงสัย

. ญาณ

ความหยั่งรู้

อวิชชา

ความไม่รู้

. ปามุชชะ

ความปราโมทย์

อรติ

ความไม่ยินดี

. กุสลธรรมทั้งปวง

อกุสลธรรมทั้งปวง


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...