ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

อุปมาอริยสัจจ

ด้วยความเกี่ยวเนื่องกันแห่งสัจจธรรมดังกล่าวแล้วนั้น จึงได้มีข้ออุปมาอริย สัจจไว้เป็นหลายนัย เป็นต้นว่า

. ทุกขสัจจ เปรียบเหมือนกับผู้ที่แบกของหนัก สมุทยสัจจเปรียบเหมือนกับ ของที่หนัก นิโรธสัจจเปรียบเหมือนกับได้ทิ้งของที่หนักนั้นเสียแล้ว มัคคสัจจเปรียบ ได้กับอุบายในการที่จะทิ้งของหนักนั้น

. ทุกขสัจจเปรียบเหมือนอาการของโรค สมุทยสัจจเหมือนตัวเชื้อโรค นิโรธ สัจจเหมือนความหายจากโรค มัคคสัจจก็เหมือนกับยารักษาโรค

. ทุกขสัจจ เปรียบด้วยฝั่งนี้ สมุทยสัจจเปรียบด้วยแม่น้ำ นิโรธสัจจเปรียบ กับฝั่งโน้น มัคคสัจจก็เปรียบเหมือนพาหนะที่นำไปถึงฝั่งโน้น

ด้วยความเกี่ยวพันต่อเนื่องกันดังนี้ จึงมีคำกล่าวไว้ว่า ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นย่อม เห็นสมุทัย ผู้ใดแจ้งในนิโรธ ผู้นั้นย่อมแจ้งในมัคคด้วย


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...