ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

อาชีวมัฏฐกสีล

. ปาณาติปาตา เวรมณี                    เว้นจาการฆ่าสัตว์

. อทินนาทานา เวรมณี                    เว้นจากการลักทรัพย์

. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี                    เว้นจากการผิดประเวณี

. มุสาวาทา เวรมณี                    เว้นจากการพูดปด

. ปิสุณาวาจา เวรมณี                    เว้นจากการพูดส่อเสียด ยุยง

. ผรุสวาจา เวรมณี             เว้นจากการพูดคำหยาบ

. สัมผัปปลาปวาจา เวรมณี                    เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ

. มิจฉาชีวา เวรมณี                    เว้นจากการเลี้ยงชีพที่ทุจริต


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...