ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

อรรถแห่งอริยสัจจ

ทุกขอริยสัจจ มี อรรถ ๔ ประการ คือ

. ปีฬนตฺโถ           มีอรรถว่า          เบียดเบียนอยู่เป็นนิจ

. สงฺขตตฺโถ          มีอรรถว่า          ต้องปรุงแต่งอยู่เนือง ๆ

. สนฺตาปตฺโถ          มีอรรถว่า          เร่าร้อนอยู่ไม่วาย

. วิปริณามตฺโถ          มีอรรถว่า          ไม่คงที่ แปรปรวนอยู่เสมอ

ทุกขสมุทยอริยสัจจ มีอรรถ ๔ ประการ คือ

. อายุหนตฺโถ          มีอรรถว่า          กระทำให้ทุกข์บังเกิดขึ้น

. นิทานตฺโถ          มีอรรถว่า          เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์

. สงฺโยคตฺโถ          มีอรรถว่า           ประกอบไว้ซึ่งทุกข์มิให้พ้นไป

. ปลิโพธตฺโถ          มีอรรถว่า           ให้กังวลอยู่แต่ในกองทุกข์

ทุกขนิโรธอริยสัจจ มีอรรถ ๔ ประการ คือ

. นิสฺสรณตฺโถ          มีอรรถว่า          สลัดออกจากทุกข์ทั้งปวง

. อปลิโพธตฺโถ      มีอรรถว่า           มิได้กังวลอยู่ด้วยกองทุกข์

. อสงฺขตตฺโถ          มีอรรถว่า           มิได้มีสิ่งใดมาประชุมตกแต่ง

. อมตตฺโถ          มีอรรถว่า           ไม่มีการตายการเกิดสืบไปอีกเลย

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ มีอรรถ ๔ ประการ คือ

. นิยฺยานตฺโถ  มีอรรถว่า           เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์

. เหตวตฺโถ          มีอรรถว่า           เป็นเหตุดับเสียซึ่งกองทุกข์

. ทสฺสนตฺโถ          มีอรรถว่า          เป็นเครื่องให้เห็นพระนิพพาน

. อธิปตยตฺโถ มีอรรถว่า เป็นใหญ่ในการให้สำเร็จกิจในอันที่จะดับเสีย ซึ่งกองทุกข์ทั้งปวง


?????? ?????????? ???????????????????? ???...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...