ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

โสกะ

ลักขณาทิจตุกะของโสกะ คือ

อนฺโตนิชฺฌาณ ลกฺขโณ        มีการเผาอยู่ภายใน หรือมีความเดือดร้อนใจ เป็น ลักษณะ

เจโตปรินิชฺฌายน รโส          ทำให้จิตเต็มไปด้วยความเดือดร้อน เป็นกิจ

อนุโสจน ปจฺจุปฏฺฐาโน          มีความโศกเศร้าอยู่เนือง ๆ เนื่องจากความพิบัติ ที่ตนประสบอยู่นั้น เป็นอาการปรากฏ

โทสจิตฺตุปฺปาท ปทฏฺฐาโน     มีโทสจิตตุปปาท เป็นเหตุใกล้

โสกะ คือความโศกเศร้านี้ องค์ธรรมได้แก่ โทมนัสเวทนาที่ประกอบกับโทสะ อันเกิดจาก พยสนะ อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ อย่างนี้ คือ

. ญาติพยสนะ      ความพิบัติไปแห่งญาติ หมายถึงมิตรสหายด้วย

. โภคพยสนะ       ความพิบัติไปแห่งทรัพย์สมบัติ ตลอดจนยศศักดิ์ด้วย

. โรคพยสนะ       ถูกโรคภัยเบียดเบียน

. สีลพยสนะ         ความเสียสีล สีลที่รักษาอยู่นั้นขาดไป

. ทิฏฐิพยสนะ    ความเห็นที่ถูกต้องนั้นพิบัติไป มีความเห็นผิดเกิดขึ้น ทำให้สูญเสียสัมมาทิฏฐิไป

สอบถาม ปัญหาธรรมะ ได้ที่ลานธรรมมูลนิธิ ค่ะ...
จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...