ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

หมวดที่ ๒ อสุภะ ๑๐

อสุภะ หมายถึง เพ่งของ ไม่งาม เป็นกัมมัฏฐาน ซึ่งจะปรากฏ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ตามควรแก่การเพ่งนั้น

อสุภะ มี ๑๐ อย่าง จะเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่จะพึงมี  อสุภะ สามารถให้เกิดฌานจิตได้แค่ปฐมฌานเท่านั้นเอง อสุภะ ๑๐ คือ

. อุทธุมาตกอสุภะ          ศพที่น่าเกลียด           โดยมีอาการขึ้นพอง

. วินีลกอสุภะ                ศพที่น่าเกลียด           เน่า ขึ้นเขียว

. วิปุพพกอสุภะ             ศพที่น่าเกลียด           มีน้ำเหลือง น้ำหนองไหลออกมา

. วิฉิททกอสุภะ              ศพที่น่าเกลียด           โดยถูกตัดขาดเป็นท่อน ๆ

. วิกขายิตกอสุภะ          ศพที่น่าเกลียด           ถูกสัตว์แทะกัดกิน เหวอะหวะ

. วิกขิตตกอสุภะ            ศพที่น่าเกลียด           มือ เท้า ศีรษะอยู่คนละทางสองทาง

. หตวิกขิตตกอสุภะ       ศพที่น่าเกลียด           โดยถูกสับฟันยับเยิน

. โลหิตกอสุภะ              ศพที่น่าเกลียด           มีโลหิตไหลอาบ

. ปุฬุวกอสุภะ                ศพที่น่าเกลียด           มีหนอนไชทั่วร่างกาย

๑๐. อัฏฐิกอสุภะ                ศพที่น่าเกลียด           เหลือแต่กระดูกกระจัดกระจายไปจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...