ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ลักษณะของผู้ที่หนักในสัทธาจริต

. มตฺตจาคตา                                       บริจาคทรัพย์เป็นนิจ     

. อริยานํ ทสฺสนกามตา                               ใคร่เห็นพระอริยะ

. สทฺธมฺมํ โสตุกามตา                                 ใคร่ฟังพระสัทธรรม

. ปาโมชฺชพหุลตา                                    มากด้วยความปราโมทย์

. อสฐตา                                            ไม่โอ้อวด     

. อมายาวิตา                                         ไม่มีมารยา

. ปสาทนีเยสุ ฐาเนสุ ปสาโท                           เลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใส

ลักษณะของผู้ที่หนักในพุทธิจริต

. โสวจสฺสตา                                         ว่าง่าย

. กลฺยาณมิตฺตตา                                    มีมิตรดีงาม

. โภชเน มตฺตญฺญุตา                                 รู้ประมาณในโภชนะ

. สติสมฺปชญฺญํ                                      ระลึกและรู้สึกตัว

. ชาคริยานุโยโค                                     ประกอบความเพียร

. สํเวชนีเยสุ ฐาเนสุ สํเวโค                             สลดใจในสิ่งที่ควรสลด

. สํวิคฺคสฺส โยนิโส ปธานํ                             เริ่มตั้งความที่ใจสลดไว้โดยแยบคายจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...