ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

ลักษณะของผู้ที่หนักในวิตกจริต

. ภสฺสพหุลตา                         พูดมาก  

. คณารามตา                         ยินดีคลุกคลีในหมู่คณะ

. กุสลานุโยเค อรติ                    ไม่ยินดีในการประกอบกุสล

. อนวฏฺฐิกิจฺจตา                       มีกิจไม่มั่นคง จับจด

. รตฺติธูมายนา                        กลางคืนเป็นควัน

. ทิวาปชฺชลมา                         กลางวันเป็นเปลว

. หุราหุรํ ธาวนา                       คิดพล่านไปต่าง ๆ นานาจัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...