ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

หมวดที่ ๓ อนุสสติ ๑๐

อนุสสติ แปลว่า ตามระลึก หรือระลึกถึงเนือง ๆ มีความหมายว่า เอาความที่ตามระลึกถึงเนือง ๆ นั้นมาเป็นอารมณ์กัมมัฏฐาน ซึ่งมีจำนวน ๑๐ ประการ คือ

. พุทธานุสสติ             ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    พระพุทธเจ้า

. ธัมมานุสสติ             ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    พระธรรม

. สังฆานุสสติ             ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    พระอริยสงฆ์

. สีลานุสสติ                ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    สีล

. จาคานุสสติ              ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    การบริจาค

. เทวตานุสสติ           ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    การเป็นเทวดา

. อุปสมานุสสติ          ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ                    พระนิพพาน

. มรณานุสสติ           ระลึกถึงบ่อย ๆ ถึงความที่จะต้องตาย

. กายคตาสติ        ระลึกเนือง ๆ ถึง กายโกฏฐาส มีเกสา โลมา เป็นต้น

๑๐. อานาปาณสติ       ระลึกถึงลมหายใจเข้า ลมหายใจออก

อนุสสติ ๑๐ ประการนี้ ใช้เพ่งให้เกิดฌานจิตได้เพียง ๒ ประการเท่านั้น คือ กายคตาสติ เจริญได้เพียงปฐมฌานเท่านั้นเอง ส่วน อานาปาณสติ เจริญได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปตามลำดับจนถึงปัญจมฌาน

อนุสสติ ๑๐ มีรายละเอียดดังนี้จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...