ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

สรุปอารมณ์ของอภิญญา

โลกียอภิญญา ๕ ซึ่งรวมนับ ยถากัมมุปคญาณ ๑ และอนาคตังสญาณ ๑ ด้วย ก็เป็น ๗ ย่อมเป็นไปในอารมณ์ ๑๐ คือ

. ปริตตารมณ์           อารมณ์เล็กน้อย, หมายว่าเป็นกามอารมณ์

. มหัคคตารมณ์     อารมณ์ที่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่ หมายถึงอารมณ์ที่เป็นมหัคคต

. อัปปมาณารมณ์      อารมณ์ที่เป็นนิพพาน หมายถึงผลอารมณ์

. มัคคารมณ์              อารมณ์ที่เป็นมัคค

. ปัจจุบันอารมณ์      อารมณ์ที่กำลังมีอยู่

. อตีตารมณ์               อารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว

. อนาคตารมณ์         อารมณ์ที่จะมีมาภายหน้า

. อัชฌัตตารมณ์        อารมณ์ที่เป็นภายใน

. พหิทธารมณ์          อารมณ์ที่เป็นภายนอก

๑๐. นวัตตัพพารมณ์    อารมณ์ที่เป็นบัญญัติ


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...